Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

BYTOVÉHO DRUŽSTVA  bl. 704, Most

ČÁST 1.

Úvodní ustanovení

Článek 1.

Základní ustanovení

1.1. Bytové družstvo bl. 704, Most (dále jen „družstvo“) je založeno za účelem koupě bytového domu sestávajícího z

-         č.p. 827 situovaném na pozemku parc. č. 4975/17 a koupě pozemku parc. č. 4975/17,

-         č.p. 828 situovaném na pozemku parc. č. 4975/18 a koupě pozemku parc. č. 4975/18,

-         č.p. 829 situovaném na pozemku parc. č. 4975/19 a koupě pozemku parc. č. 4975/19,

-         č.p. 830 situovaném na pozemku parc. č. 4975/20 a koupě pozemku parc. č. 4975/20,

-         č.p. 831 situovaném na pozemku parc. č. 4975/21 a koupě pozemku parc. č. 4975/21,

-         č.p. 832 situovaném na pozemku parc. č. 4975/22 a koupě pozemku parc. č. 4975/22,

tyto nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most na LV č. 14705 pro  k. ú. Most II 699594, obec a okres Most,

ve kterých se nachází byty a nebytové prostory, jejichž nájemci jsou osoby, které se vznikem družstva za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách stanou jeho členy a nájemci družstevního bytu či nebytového prostoru, který dosud užívaly na základě nájemní smlouvy uzavřené s dosavadním vlastníkem domů společností MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.,             IČ 254 38 832, se sídlem Most, J. Skupy 2522, PSČ 434 01, a to vedle dalších osob, které se stanou členy bytového družstva za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách a dále za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení v rámci předmětu činnosti dle těchto stanov.

1.2. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení v rozsahu a způsobem dle těchto stanov.

1.3. Družstvo je právnickou osobou. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva mají uhrazovací povinnost v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.

1.4. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 2.

Firma a sídlo družstva

2.1. Firma družstva zní:                        Bytové družstvo bl. 704, Most

2.2. Sídlem družstva je:                        Most, Komořanská čp. 827, PSČ: 434 01

Článek 3.

Předmět činnosti družstva

3.1. Předmětem činnosti družstva je:

-         provoz a správa domu čp. 827, 828, 829, 830, 831 a 832 (dále jen „dům“ nebo „bytový dům“), popřípadě dalších staveb s provozem a správou bytového domu spojených, a pozemku parc.č. 4975/17, 4975/18, 4975/19, 4975/20, 4975/21 a 4975/22 (dále jen „pozemek“) ve vlastnictví družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely,

-         pronájem bytů a nebytových prostorů a zajišťování základních služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů členům družstva dle stanov, a s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů a nebytových prostorů jiným osobám než členům družstva a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených představenstvem družstva, spolu se zajištěním pouze základních služeb poskytovaných s užíváním bytu, které nejsou podnikáním podle právních předpisů.

3.2. K zajišťování běžných provozních a správních činností spojených s předmětem činnosti družstva dle bodu 3.1. těchto stanov je družstvo oprávněno sjednat smlouvu s jinou osobou, jenž kumulativně splňuje následující podmínky:

-         jedná se o právnickou osobu s provozovnou na území města Mostu,

-         v rámci své obchodní činnosti vykonává provoz a správu nejméně 2.000 bytů a nebytových prostor,

-         provoz a správu domů v rámci své obchodní činnosti vykonává nepřetržitě po dobu delší 10-ti let,

-         má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností,

-         činnost firmy v oblasti správy a údržby nemovitostí splňuje všechny požadavky dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (management jakosti) a ČSN EN ISO 14001:2005 (environmentální management) a firma je držitelem certifikátů osvědčujících tyto skutečnosti.

Článek 4.

Základní kapitál družstva

4.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva ve výši dle těchto stanov.

4.2. Základní kapitál, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).

Článek 5.

Majetková účast člena v družstvu

5.1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou základní členský vklad a další členský vklad, jímž se člen družstva majetkově účastní na pořízení domu a pozemku do vlastnictví družstva, popřípadě na pořízení změny stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava) ve vlastnictví družstva.

5.2. Základní členský vklad je stanoven pro všechny členy družstva ve shodné výši a činí 1.500,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských). Základní členský vklad ve výši 1.500,- Kč je člen družstva povinen splatit do 15-ti dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva družstva způsobem stanoveným ustavující schůzí družstva.

5.3. Ustavující schůze družstva určí jednoho z členů představenstva správcem vkladu v souladu s ust. § 60 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. V případě přijetí nového člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad dle odstavce 5.2. stanov splacen na účet družstva před vznikem členství v družstvu.

5.5. Na základě usnesení členské schůze, přijatého alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů družstva, lze za trvání družstva umožnit členům zavázat se k uhrazení dalšího členského vkladu pro účely výslovně uvedené v usnesení členské schůze, avšak vždy pouze pro účely předmětu činnosti družstva a v souladu s tímto předmětem činnosti.

5.6. Člen družstva není oprávněn požadovat vydání své majetkové účasti v družstvu či její části v době trvání členství v družstvu.


-