Jdi na obsah Jdi na menu
 


K U P N Í   S M L O U V A

o převodu vlastnického práva k nemovitostem

Smluvní strany

1/ MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Zastoupena :                Ing. Ottou Průchou, předsedou představenstva

Sídlo :                          J. Skupy 2522, 434 01 Most

IČ :                              25438832

DIČ :                           CZ25438832

Bankovní spojení :            ČS, a.s., pobočka Praha

Č. účtu :                       772772/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1392, dnem zápisu je 14. prosinec 2001,

jako prodávající na straně jedné

(dále jen „prodávající“)

a
2/...............................................................

Zastoupeno :                ….........................................

Sídlo :                          ….........................................

IČ :                              ….........................................

DIČ :                           ….........................................

Bankovní spojení :            ….........................................

Č. účtu :                       ….........................................

…......................... je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném   ….............. ,

jako kupující na straně druhé

(dále jen „kupující“)

v souladu s usnesením č. ….... jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ze dne …................... 2009 uzavřeli dnešního dne v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů shora uvedení účastníci tuto

 smlouvu :

Čl. 1.

1/ Prodávající prohlašuje, že je na základě rozhodnutí o povolení vkladu do KN č. …............. ze dne …................... s právními účinky vkladu vlastníkem domu č.p. ….............. na p.č. …................ a dále vlastníkem pozemku p.č. …........... o výměře …........... m2, vše zapsáno na LV č. …......... pro obec Most, Katastrální území Most II.

2/ Prodávající prohlašuje, že je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku a na důkaz toho předkládá jako přílohu smlouvy svůj výpis z OR.

Čl. 2.

1/ Prodávající touto smlouvou prodává a kupující kupuje nemovitosti popsané v čl. 1 této smlouvy, a to za podmínek stanovených „Pravidly pro prodej obytných domů v majetku MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.“, schválených jediným akcionářem dne …................ (dále jen „Pravidla“), která tvoří přílohu této smlouvy a jsou její součástí a za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

2/ Prodávající prohlašuje, že jako obchodní společnost založená podle obchodního zákoníku, jejímž jediným akcionářem je město Most, tuto smlouvou uzavírá mimo rámec své obvyklé podnikatelské činnosti v zájmu města Most jako samosprávného orgánu a v zájmu občanů města Most. Smyslem této smlouvy není ani podnikání, ani dosažení zisku.

Čl. 3.

1/ Kupující prohlašuje, že je právnickou osobou založenou podle obchodního zákoníku a v souladu s „Pravidly“. Účelem založení družstva je koupě, následná správa nemovitostí popsaných v čl. 1 této smlouvy, zřízení bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a následný převod těchto bytových a nebytových jednotek v souladu s „Pravidly“ ve lhůtě nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy. Kupující dále prohlašuje, že tomuto účelu odpovídají jeho stanovy, které tvoří přílohu této smlouvy. Rovněž prohlašuje, že z převodu bytových a nebytových jednotek v souladu s „Pravidly“ nebude dosahovat žádného zisku a pouze pokryje nutné náklady spojené se správou družstva, správou kupovaného majetku, náklady spojené se zřízením a následným převodem bytových a nebytových jednotek.

2/ Kupující dále prohlašuje, že si je vědom, že porušení závazků vyplývajících z této smlouvy či z „Pravidel“ je hrubým porušením smlouvy a zakládá právo prodávajícího i bez předchozího upozornění odstoupit od smlouvy, čímž není dotčena odpovědnost za škodu, která by byla porušením takových závazků způsobena.

3/ Kupující přikládá k této smlouvě své stanovy a jmenný seznam členů družstva (nájemců) předmětného obytného domu a tím prokazuje, že jeho stanovy jsou v souladu s „Pravidly“, a že ke dni podpisu této smlouvy je jeho členy nejméně 60 % oprávněných nájemců či jinak oprávněných osob předmětného domu v souladu s „Pravidly“.

4/ Kupující prohlašuje, že přistupuje k „Pravidlům“, práva a závazky v nich zakotvené považuje za svá práva a povinnosti.

5/ Kupující rovněž předkládá svůj výpis z obchodního rejstříku ne starší dvou měsíců a současně prohlašuje, že za poslední dva měsíce do podpisu této smlouvy nedošlo ve statusových věcech družstva k žádným změnám, jež nejsou zachyceny ve výpisu z obchodního rejstříku, který předkládá.

Čl. 4.

Účastníci mezi sebou sjednávají i smluvní peněžní sankci spočívající v tom, že pokud jednáním kupujícího budou založeny důvody pro odstoupení od smlouvy prodávajícím a prodávající od smlouvy odstoupí, je kupující povinen zaplatit smluvní sankci ve výši 10 % celkové kupní ceny předmětného domu, a to do 10-ti dnů ode dne, kdy mu výzva k zaplacení sankce bude doručena. Pro tento případ účastníci výslovně prolamují tímto ujednáním ust. § 545 odst. 1 Občanského zákoníku.

Čl. 5.

Předmětem převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího jsou tyto nemovitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy :

budova č.p. …............ v ul. …............... v Mostě, bytový dům stojící na pozemku p.č. …..........

pozemek p.č. …................ o výměře ….............m2

pozemek p.č. …............... o výměře …..............m2

vše zapsáno na LV č. …......... pro obec Most, k.ú. Most II.

Uvedené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku znalce ….................................... č. …..................., který rovněž tvoří přílohu této smlouvy.

Čl. 6.

Prodávající prodává a kupující kupuje nemovitosti popsané v čl. 1 a v čl. 5 této smlouvy, v tom stavu jak stojí a leží ke dni podpisu této smlouvy, se všemi právy a povinnostmi, z nichž byl do dne přechodu vlastnického práva prodávající oprávněn a zavázán.

Čl. 7.

Kupní cena vychází z rozhodnutí zastupitelstva města Most ze dne 29. 1. 2009, které je zachyceno v usnesení tohoto orgánu č. I/2009/4 a je tvořena v souladu s „ Pravidly“. Kupní cena vyjadřuje vůli umožnit a zpřístupnit občanům města Most v konečném důsledku nabýt do svého vlastnictví bytové a nebytové jednotky korespondující s byty a nebytovými jednotkami, jejichž oprávněnými uživateli ke dni podpisu této smlouvy jsou, resp. dalším osobám oprávněným podle „Pravidel“. Nejedná se o cenu tržní, prodávající nerealizuje na základě této kupní ceny žádný zisk, přičemž z ujednání této smlouvy a z „Pravidel“ je zřejmé, že ani kupující nesmí z takto stanovené kupní ceny mít profit v podobě zisku či bezdůvodného obohacení.

Čl. 8.

Kupní cena, která je pro účastníky smlouvy závazná a podle dohody účastníků, bude uhrazena takto:

        část kupní ceny v podobě „jistoty“ ve výši 10 % celkové kupní ceny, tj. …................. Kč, byla zaplacena již před podpisem této smlouvy v souladu s „Pravidly“

–    zbývající část kupní ceny ve výši 90 % celkové kupní ceny, tj. …................. Kč, bude zaplacena nejpozději do 60-ti dnů od podpisu této smlouvy, a to připsáním částky ve prospěch účtu prodávajícího, č. ú. …....................................

Celková kupní cena tedy činí …………. Kč

–    účastníci mezi sebou sjednávají pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny právo prodávajícího odstoupit od této smlouvy.

Čl. 9.

1/ Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) je povinen podat prodávající do deseti pracovních dnů od úhrady kupní ceny v souladu s čl. 8 této smlouvy. Správní poplatek s tím spojený uhradí prodávající. Návrh, který by nebyl podepsán prodávajícím, nemá podle této smlouvy účinky, neboť se tak účastníci výslovně dohodli. Pokud by tak přesto kupující samostatně učinil, má to stejné následky jako prodlení se zaplacením kupní ceny ( čl. 8 této smlouvy ).

2/ Pro případ, že by bylo řízení o povolení vkladu vlastnického práva do KN přerušeno z důvodu vad smlouvy či jejích příloh, zavazují se účastníci poskytnout si vzájemně veškerou součinnost při odstraňování těchto vad. Totéž účastníci mezi sebou sjednávají pro případ, že by vklad vlastnického práva povolen nebyl a současně se zavazují bez zbytečného odkladu mezi sebou uzavřít novou, bezvadnou smlouvu.

Čl. 10.

1/ Prodávající je povinen nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o povolení vlastnického práva do KN předat kupujícímu všechny listiny, smlouvy, dokumenty a jiné doklady mající vztah k provozu, správě, technickému a stavebnímu stavu prodávaných nemovitostí, stejně jako poskytnout kupujícímu veškerou potřebnou součinnost související s cessí (či jinou formou přechodu) smluv, evidencí, včetně podání případných návrhů na procesní nástupnictví v řízeních, v nichž prodávající vystupuje jako jejich účastník a vztahuje se k nemovitostem, jejichž vlastnictví je touto smlouvou převáděno. O tom všem bude mezi účastníky sepsán protokol.

2/ Vyúčtování záloh na služby souvisejícími s výkonem bydlení a jinou správou prodávané nemovitostí bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 11.

Účastníci mezi sebou výslovně sjednávají a kupující se výslovně zavazuje, že součástí smluv, jimiž bude v souladu s „Pravidly“ převádět vlastnictví k bytovým a nebytovým jednotkám na své členy (či další oprávněné osoby dle „Pravidel“) sjedná se všemi kupujícími smluvní předkupní právo ve prospěch třetí osoby spočívající v tom, že tito kupující budou povinni nabídnout po dobu 5-ti let od okamžiku, kdy nabudou tyto bytové či nebytové jednotky do svého vlastnictví, uzavření kupní smlouvy dnešnímu prodávajícímu za kupní cenu, za níž sami bytové či nebytové jednotky do svého vlastnictví nabyli. Současně s tím se kupující zavazuje toto smluvní předkupní právo ve prospěch třetí osoby vložit do katastru jako věcné břemeno váznoucí na předmětné bytové či nebytové jednotce. Ostatními oprávněnými osobami jsou příbuzní nájemců v linii přímé a dále osoby, které ke dni nabytí bytové jednotky žili s nájemcem ve společné domácnosti po dobu nejméně 3 let a nájemce je na ně odkázán výživou či vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.

Čl. 12.

1/ Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy včetně příloh nečiní předmětem obchodního tajemství ani jiného režimu utajení a souhlasí s tím, aby text této smlouvy včetně příloh byl kdykoli zveřejněn.

2/ Tato smlouva se vyhotovuje v osmi originálních stejnopisech, z nichž čtyři budou předloženy Katastrálnímu úřadu společně s návrhem na vklad vlastnického práva do KN a po dvou si ponechá každý z účastníků.

3/ Účastníci shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své pravé a svobodné vůle, že celý obsah smlouvy je jim srozumitelný, že u žádného z nich neexistuje žádná právní, ani faktická překážka smlouvu platně uzavřít a na důkaz toho připojují pod smlouvu své podpisy tak, jak jsou oprávněni se podepisovat podle obchodního rejstříku.

V Mostě dne …...............................

___________________________                                ___________________________
                    kupující                                                                                prodávající
Přílohy kupní smlouvy:

Výpis obchodního rejstříku pro firmu MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1392.

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Platné stanovy (název družstva).

Jmenný seznam členů družstva (nájemců) předmětného obytného domu.

Výpis obchodního rejstříku pro (název družstva) vedeného ……. v ……. oddíl …, vložka …..

Znalecký posudek č. …………….....