Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady pro užívání bytů a nebytových prostor v domech v majetku společnosti Mostecká bytová a.s.

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1392, se sídlem v Mostě, ulice Josefa Skupy čp. 2522

Článek I.

Úvodní ustanovení Zásady upravují podmínky a způsob užívání bytů a nebytových prostorů v domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. (dále jen pronajímatel), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem je provedena Občanským zákoníkem. V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým fondem je třeba zajistit dobré občanské soužití, klid a zdravé prostředí nájemců. Pronajímatel zajišťuje správu, provoz a údržbu bytového fondu prostřednictvím pověřených osob (dále jen správce).

Článek II.
Základní pojmy
1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti). Nebytovými prostory nejsou místnosti a prostory určené rozhodnutím stavebního úřadu k užívání spolu s bytem nebo společné prostory domu.

3. Součástí bytu je základní příslušenství (koupelna nebo koupelnový případně sprchový kout a splachovací záchod), ale i jiné místnosti mimo byt, užívané však výhradně nájemcem bytu, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu součástí bytu (např. spížní komora, sklepní box apod.).

4. Společné prostory domu jsou místnosti nebo prostory určené rozhodnutím stavebního úřadu pro společné užívání (např. schodiště, chodby, prádelny, sušárny kočárkárny apod.).

Článek III.
Užívání bytu, nebytového prostoru a společných prostor
1. Základní práva a povinnosti z nájmu upravuje Občanský zákoník.

2. Nájem bytu a nebytového prostoru vzniká nájemní smlouvou, kterou uzavírá pronajímatel s nájemcem písemnou formou, nebo na základě jiných právních skutečností. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, nebytový prostor potom ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. O předání a převzetí bytu nebo nebytového prostoru sepíše pronajímatel s nájemcem protokol.

3. Společné prostory a zařízení domu mají právo užívat nájemci bytů v domě a dále osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti.

4. Nájem zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, na základě písemné dohody mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí či odstoupením nebo na základě jiných skutečností v souladu s ustanovením Občanského zákoníku.

5. Po zániku nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli byt nebo nebytový prostor ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání a převzetí bytu nebo nebytového prostoru sepíše pronajímatel s nájemcem protokol.

6. Ve společných prostorách domu je zakázáno skladovat předměty, které omezují únikové cesty nebo brání v přístupu k hlavním uzávěrům, hydrantům a pod. Dále je ve společných prostorách zakázáno skladovat látky hořlavé a vznětlivé, užívat otevřeného ohně a kouřit. Ve společných prostorách, stejně jako v bytech a místnostech mimo byt, které k bytu patří (sklep, komora) i nebytových prostorách je zakázáno ukládat věci, které jsou zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

7. Nájemci bytů a osoby, které s nimi bydlí, i nájemci nebytových prostorů jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Pronajímatel je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech společných prostorách domu jako službu, za sjednanou cenu. Po vzájemné dohodě mohou úklidové práce (zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a pod.) zajišťovat sami nájemci.

8. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení mohou být na domech i uvnitř domu umístěny jen se souhlasem pronajímatele.

9. Nájemci jsou povinni uzamykat dům od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Pronajímatel doporučuje uzamykání domu trvale, nebrání- li trvalé uzavření domu poště v doručování.

10. Pronajímatel má povinnost předat nájemci bytu dva klíče od hlavních vstupních dveří do domu, tři klíče od vstupních dveří do bytu a jeden klíč od výtahu (je-li třeba).

11. Klíče od uzamykatelných společných prostor v domě, od místností s domovními uzávěry (vody, plynu, ústředního topení) a od strojovny výtahu jsou uloženy u správce domu nebo u osoby pověřené pronajímatelem.

12. Prádelnu, mandlovnu a sušárnu může nájemce užívat jen pro potřeby příslušníků své domácnosti. Za užívání prádelny, sušárny nebo mandlovny hradí nájemce osobě pověřené pronajímatelem poplatek(u měřených spotřeb dle cen stanovených platnými předpisy a tam kde není měřená spotřeba paušálním poplatkem určeným pronajímatelem). Strojní zařízení uvedených společných prostorů může být užíváno úouze v době od 8,00 do 20,00 hodin.

Článek IV.
Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen po nahlášení závad bránících řádnému užívání bytu nebo nebytového prostoru nájemcem, tyto odstranit, a to v termínu dohodnutém s nájemcem.

2. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Nájemce může souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

3. Pronajímatel je oprávněn, po dohodě s nájemcem, provést prohlídku bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění upůsobu jeho užívání, zajištění montáže či zjištění technického stavu zařízení pro regulaci a měření tepla, teplé a studené vody, včetně provedení oprav a odečtů. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu patří pronajímateli.

4. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) zajistí pronajímatel zpřístupnění bytu nebo nebytového prostoru bez souhlasu nájemce. V takovém případě bude o zásahu pořízen písemný protokol a nájemce bude bezprostředně vyrozuměn. (Pronajímatel doporučuje nájemcům v případech déletrvající nepřítomnosti oznámit pověřenému správci domu nebo nejbližším sousedům způsob možného zpřístupnění bytu nebo nebytového prostoru bez nutnosti násilného zpřístupnění – adresu osoby zmocněné ke zpřístupnění bytu nebo nebytového prostoru, telefonní číslo apod.)

Článek V.
Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemci bytů i nebytových prostorů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemníkům v domě výkon jejich práv.

2. Nájemce bytu a osoby, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat sppolečné prostory a zařízení domu.

3. Nájemci bytů i nebytových prostorů jsou povinni bez zbytečného odkladu sdělit pronajímateli potřebu těch oprav, které má nést pronajímatel, a umožnit mu jejich provedení.

4. Nájemci jsou povinni, po předchozí výzvě pronajímatele, zpřístupnit byt ke kontrole způsobu užívání bytu, ke kontrole technických zařízení a pro výměnu měřící a regulační techniky. Při manipulaci s měřící a regulační technikou je nájemce vystaven sankcím v souladu se stávajícími předpisy.

5. Nájemci nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět v bytě jakékoliv stavební úpravy nebo výměnu základního vybavení bytu, které je v majetku pronajímatele.

6. Nájemci jsou povinni včas provádět drobné opravy a běžnou údržbu. V opačném případě je, po předchozím upozornění, provede pronajímatel na svůj náklad a bude požadovat od nájemce náhradu.

7. Nájemci jsou povinni do 30 dnů po jejich vzniku oznámit pronajímateli skutečnosti rozhodné pro změnu sjednaného nájemného a cen služeb. Případné důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti, které by pro nájemce znamenalo bezdůvodné obohacení, se řeší podle obecně platných předpisů.

8. V oknech a na balkonech není dovoleno vyvěšovat a vykládat předměty nečisté, nevzhledné a zapáchající. Při vyvěšování prádla je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných nájemců. Květiny v oknech a a balkonech musí být zabezpečeny proti pádu a při zalévání nesmí přebytečná voda přetékat.

9. Bez souhlasu pronajímatele nesmí být na vnější konstrukce (balkony, lodžie), na okna, na fasádu a na střechu umisťovány jakékoliv předměty a zařízení (antény, satelity).

Článek VI.
Držení domácích zvířat

1. Držet psy, kočky a ostatní domácí zvířata ( mimo chov drobného hospodářského a užitkového zvířectva) v bytech je dovoleno, jen pokud je o tato zvířata řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární a jiné závady a ohrožují-li bezpečnost a čistotu v domě. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V ostatních prostorách domu je držení zvířat zakázáno. Zakázáno je užívat společných prostorů v domě jako výběhu pro domácí zvířata.

Článek VII.
Klid v domě

1. Nájemníci jsou povinni učinit opatření a trvale se chovat tak, aby oni sami ani osoby s nimi bydlící neobtěžovali nadměrným hlukem sousedy.

2. V době od 22,00 do 6,00 hodin jsou nájemníci povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk, hlučně se bavit, hrát na hudební nástroje, zpívat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje.

3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostorů. Pro restaurační zařízení platí zvláštní předpisy.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Platnost těchto zásad se vztahuje na všechny bytové domy v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s.
2. Povinnosti občanů na úseku požární ochrany jsou upraveny Požárním řádem města Mostu a platnými právními předpisy.
3. Nakládání s odpady je upraveno samostatnou vyhláškou města Mostu.
 

 

 


Copyright © 2009 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
Všechna práva vyhrazena.